Projektek

EFOP-1.5.2-16-2017-00018 Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben

Kedvezményezett neve: Kóny Község Önkormányzata

A támogatási összeg: 249.954.990 Ft.
A projekt megvalósítási ideje: 2018.01.01.-2020.12.31.

Rábcakapi Község Önkormányzata  támogatási összege 7.153.160 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert  EFOP-1.5.2-16-2017-00018 kódszámú Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program  “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívásának keretében, Barbacs, Cakóháza, Kóny, Markotabödöge, Rábatamási, Szany települések és a Kónyi Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltatási Központ konzorciumi partnereként. A konzorcium és a projekt tevékenységek szakmai és menedzsment koordinálását Kóny Önkormányzata látja el. A projekt összköltségvetése 249.954.990 Ft, a támogatásának mértéke 100%.

A projekt átfogó, általános célja a bevont településeken a népesség-megtartás, vonzó lakókörnyezet biztosítása a társadalmi-közösségi szervező munka által, a munkaerő-piaci szempontból aktív lakosság munkaerő-piaci helyzetének javítása, és a megyében jellemző területi és társadalmi polaritás csökkentése, amit komplex eszközökkel, csoportos és egyéni fejlesztéssel, megelőző és felkészítő programok megvalósításával kívánunk elérni.

Átfogó cél a humán közszolgáltatásban dolgozók kapacitásának bővítése, célzottan azoknak a személyeknek a felkészítése és szakmai támogatása,
Cél a munkaerő-piaci helyzet javítása a településeken, a helyi és környékbeli vállalkozók bevonásával olyan párbeszéd indítása, ami a kereslet és a kínálat mennyiségi és minőségi összhangját célozza.
Cél a településeken élő fiatalkorúak helyben tartása, felkészítése a munkaerő-piaci kihívásokra. Cél a családok fejlesztése, támogatása, segítve őket a mindennapok szervezésében és a gyermekgondozás nehézségeiben. A településeken az időskorúak száma és aránya lassan, de növekvő tendenciát mutat, aminek a megfordítása hosszú távú átfogó célként jelenik meg. Ugyanakkor az idősekben, nyugdíjasokban olyan közösség-alakító potenciál rejlik, ami a társadalmi átalakulások miatt nehezen hasznosítható.
Átfogó célként jelenik meg a szegregált népcsoportok társadalmi integrálása, kulturális párbeszéd és munkaerő-piaci részvételre felkészítés révén.

A projekt megvalósításának 35 hónapja  alatt több száz rendezvény, program, egyéni fejlesztés, képzés fog megvalósulni, bevonva a partner településeken élők több, mint 10%-át. Többek között megszervezésre kerülnek egyéni fejlesztések, álláskeresési tréning a hátrányos helyzetűeknek a munkaerő piacira való visszatérés érdekében-mentorálással egybekötve, állásbörze helyi vállalkozókkal, szülők iskolája, baba-mama klub, kamasz klub, nyugdíjas klub, autómentes nap, egészség nap, sportnap, falunap, gyereknap, nyári tábor az iskolás korúaknak, közlekedésbiztonsági, baleset-és bűnmegelőzési hét, nemzetiségi “Ki mit tud?”. A tevékenységek megvalósításának tervezett határideje: 2020. december 31.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek részletesen:

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönzőprogram megvalósítása. A projekt keretében elhelyezkedő szakemberek száma 10 fő, támogatásuk módja: tanfolyam, átképzés, lakhatási támogatás, képesítés megszerzésének támogatása.

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktívkorú emberek foglalkoztathatóságának javítása, támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása.

2.1 Acélcsoport foglalkoztathatóságát segítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
1) Az egyéni kompetenciák felmérése.
2) Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek: Foglalkoztathatóságot célzó képzési programok, csoportos fejlesztés.
3) Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése
4) Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében: Álláskeresési tréning, álláskeresési börze szervezése.
5) Az önálló életvitelre képessé tevő programok: Egyéni fejlesztésen keresztül, az egyéni fejlesztési tervek segítenek a nyomon követésben, értékelésben.
6) Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás

2.2 A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
1) Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében
2) Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt
3) Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében: munkáltatók bevonása a projekt megvalósításába, aktív párbeszéd
4) Innovatív programok

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

3.1 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek
1) Közösségszervező alkalmazása: 1 fő
2) Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok: közösség szervezését, helyi kötődés megerősítését célzó sokszínű (kulturális, sport, egészségvédelmi stb.) települési programok.

3.2 Fiatalok közösségépítése: A fiatalokat „Kamaszklub” program sorozatunkkal kívánjuk elérni, amiben valamennyi település részt vesz.

3.3. Közösség egészségfejlesztése: Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészség-kultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok, az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció „Autómentes nap, „Egészségnap” „Nyitott kapuk” (Rábcakapi településen működő feldolgozók, bio gazdálkodók) mindennapjaiba tekinthetnek be.

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

4.1 A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása
1) Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése A projektben résztvevő településeken az alapvető közszolgáltatások rendelkezésre állnak, Család-és gyermekjóléti szolgáltatás – Gyermekek napközbeni ellátása-családi bölcsődék: „CSIRIBIRI“ Családi Bölcsőde Hálózat – Szociális étkeztetés – Házi segítségnyújtás – Nappali ellátás (Idősek Klubjai: Kóny, Bősárkány) étkeztetéssel

5. Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése

5.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése: komplex fejlesztési program: – formális és non- formális képzéseken való részvétel ösztönzése és segítése, – szakmai, valamint személyi és szociális kompetenciák egyéni és csoportos fejlesztése, – álláskeresési börze – munkahelyi mentor rendszer kialakítása a helyi vállalkozásokkal együttműködésben.
1) Szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés: téli esti előadásokat a háziorvosok bevonásával, évente legalább 1-1 alkalommal szélesebb rétegeket érintő témakörökben (pl. dohányzás, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség).
2) Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása: a javasolt témakörök megjelennek a tervezett programsorozatokban: Baba-mama klub, Szülők iskolája-Háztartásvezetés, Kamaszklub, illetve az egészségnap programjaiban, háziorvosi előadásokban. Ezekkel a témakörökkel elsősorban a kamaszokat és a fiatal szülőket tervezzük megcélozni, ismeretterjesztő előadásokon keresztül.
3) A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai: gyermeknapi programok, Anyatejes világnap (Szany, Kóny), az Idősek napja (Kóny), a már említett falunapok és egészségnapok mind a helyi emberek pozitív közérzetét, a településhez való kötődését erősítik.
4) Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása Korábbi évek pozitív tapasztalataira alapozva tervezzük ismét életre hozni a „Szülők iskolája” programsorozatot.

5.2 A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítéseegyéni fejlesztési tervtől függetlenül Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása: a csoportos, tanácsadás jellegű programok nyitottak. Az egyéni fejlesztési tervtől függetlenül a tartósan munkanélküli, veszélyeztetett csoportba tartozók számára a Szociális központ munkatársai igény szerint egyedi tanácsadást biztosítanak.

5.3 A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása
1) Közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás: Autómentes nap alkalmával, sportnapok szervezése
2) Fiatalok iskolaidő utáni szervezett, felnőtt által felügyelt testmozgás/sport/művészeti tevékenységei: tömegsport jellegű események, kézműves foglalkozások, helyi előadások, műsorok szervezése
3) Életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák) klubok létrehozása és működtetése: tájékoztatás és a népszerűsítés, kerékpáros klubok, túrák.
4) Sportválasztás: sportbörzék, szabadidősport-rendezvények a falunapok programjában, ingyenesen kipróbálhatják az érdeklődők a különböző mozgásformákat és sporteszközöket.
5) Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére könnyen elérhető helyszínen (pl. közösségi létesítmény, háziorvosi rendelő v. szakrendelő)

5.4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: nyári táborok, legalább 1 hetes időtartamban, A táborok alatt a diákok teljes napi étkeztetésben (háromszori ellátás) részesülnek.

6. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

6.1 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek
1) Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség Fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosokat bevonjuk saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába, ösztönözzük az önsegítő csoportok létrejöttét és fenntartását. Ilyen csoportok a polgárőrség, önkéntes tűzoltóság, helyi vöröskereszt, valamint a sportkörök is ide tartoznak. Ezen csoportok munkáját és a tagtoborzást segítendő „Közlekedésbiztonsági, baleset- és bűnmegelőzési hét” programokat tervezünk.
2) Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások minőségének növelése érdekében A projektben résztvevő falvakban polgárőrség, önkéntes tűzoltóság, valamint sportkör működik önkéntes alapon, az önkormányzatiság elve szerint.

6.2. Fiatalok közösségépítése
1) A jó gyakorlatok megismertetése
2) Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken: Kóny IKSZT Faluház, Barbacs Könyvtár, Szany Művelődési Ház.
3) Szívességcsere program: nyugdíjas klubhoz kapcsolva
4) NEET fiatalok bevonása Önkéntes mozgalmak, Kamaszklub, Sport tevékenységek segítségével.

6.3 Közösség egészségfejlesztése
1) Alkoholfüggőség-megelőzés területén helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi környezet betartását támogató közösségi akciók szervezése; leszokást támogató klubszerű, önsegítő tevékenységek megvalósítása
2) Dohányzás-megelőzés területén, olyan helyi közösségi akciók szervezése, amelyek a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartatását célozzák, ill. segítik elő
3) Egyéb szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok megvalósítása; helyi problématérkép és cselekvési terv készítése, megvalósítása; a programok monitoring rendszerének kidolgozása, eredményességének mérése, értékelése, nyomonkövetési terv készítése és megvalósítása
4) Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok

7. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.1 A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése
1) Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása: ösztöndíj szabályzat szerint.

7.2 A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
1) Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok megvalósítsa és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése
2) Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása
3) Interaktív, a közös cselekvéseket támogató programok kialakítása
4) A nemzetiségi közösség, a szociális szakemberek és a média közötti kapcsolatok erősítésére irányuló programok
5) Nemzetiségi médiaprogramok, műsorok készítése
6) Cigányzene vagy egyéb nemzetiségi zene hagyományainak újraélesztése A „Kultúrák közötti párbeszéd erősítése” vonatkozásában a Roma nemzetiségi Önkormányzat együttműködő partnerünk. A tevékenységek célja a roma kultúra, kulturális örökség megbecsülése és további gyarapítása. Nemzetiségi „Ki mit tud?”, minden évben roma nemzetiségi zenei fesztivál, zenekar és énekes találkozót szervezünk.

8. A helyi közösségi közlekedés szervezése: falubuszokkal.

9. Beruházás
    Kisértékű eszközbeszerzés