Szociális tűzifa igénylés

Hír
Szociális tűzifa igénylés

Rábcakapi Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete

9165 Rábcakapi, Fő utca 88.

 

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 7/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelet értelmében szociális rászorultság alapján egyszeri szociális tűzifa támogatást nyújt.

A támogatás feltételei

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.

A fentiekben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2017. november 15-től 2017. november 30-ig lehet benyújtani a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltségéhez a rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolásaival együtt.

A kérelmekről a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

Rábcakapi, 2017. november 14.

dr. Lakatos Tiborné sk.

polgármester

 

Kérelem az alábbi linkre kattinva tölthető le:

Tüzifa kérelem dokumetum